O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Porębskiego założona została w 2016 r.

Nasza oferta cieszy się zainteresowaniem szerokiego grona Klientów instytucjonalnych oraz osób fizycznych.

Misja Kancelarii polega na zapewnianiu pełnej, skutecznej ochrony interesów Klientów poprzez głębokie zaangażowanie w prowadzone sprawy, stały rozwój zawodowy członków Zespołu oraz nabyte przez nas doświadczenie.

W celu zapewnienia Klientom wszechstronnej pomocy prawnej, Kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz wykroczeń, a także prawa podatkowego i obsługi księgowo – rachunkowej.

Kancelaria radcy prawnego Michała Porębskiego to wszechstronny partner w biznesie oraz sprawach życia prywatnego.

Zespół

Michał Porębski

Radca Prawny

Początek kariery zawodowej radcy prawnego Michała Porębskiego sięga 2012r. i związany jest z nawiązaniem współpracy z jedną z wiodących ogólnopolskich kancelarii prawnych. W tym czasie  uczestniczył w realizacji różnorodnych projektów prawniczych i biznesowych, specjalizując się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa spółek handlowych. Uczestniczył w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw krajowych oraz międzynarodowych m.in. z branży budowlanej, produkcyjnej, stoczniowej, usługowej, a także w doradztwie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji państwowych.

W 2014r. dołączył do zespołu świadczącego pomoc prawną na rzecz międzynarodowego przedsiębiorstwa budowlanego.

Od 2016 roku prowadzi własną kancelarię prawną, w ramach której świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidulanych.

Obszary specjalizacji: prawo cywilne, prawo farmaceutyczne, kontrakty handlowe, arbitraż gospodarczy, prawo samorządowe, odszkodowania komunikacyjne, prawo rodzinne, prawo stowarzyszeń.

Usługi

Doradztwo korporacyjne

1) bieżące doradztwo na rzecz organów osób prawnych (w szczególności zarządów i rad nadzorczych), a także wspólników i akcjonariuszy,
2) tworzenie osób prawnych (opracowywanie dokumentacji, zastępowanie przed sądami powszechnymi i urzędami),
3) sporządzanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich a także oświadczeń i protokołów oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji,
4) obsługa zgromadzeń spółek, stowarzyszeń, spółdzielni, etc.,
5) przekształcenia przedsiębiorców oraz łączenia i podziały spółek,
6) tworzenie oddziałów spółek,
7) zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa spółek (umarzanie akcji i udziałów, roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organów osób prawnych, etc.),
8) sporządzanie wewnątrzorganizacyjnych aktów normatywnych: regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń, etc.,
9) tworzenie oraz kompleksowa obsługa oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, a także doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców z obszaru EOG.

Klienci indywidualni

1) doradztwo oraz zastępstwo procesowe w sprawach odszkodowawczych, w postępowaniu administracyjnym i sądowym, w tym również w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego,
2) analiza ryzyka związanego z zamierzeniami inwestycyjnymi (np. zakup nieruchomości, inwestycje na rynku finansowym, etc),
3) porady prawne w formie ustnej lub pisemnej.

Proces inwestycyjny

1) badanie wiarygodności finansowej kontrahenta,
2) tworzenie umów o wykonawstwo robót budowlanych oraz umów towarzyszących takim przedsięwzięciom, w szczególności umów o generalne wykonawstwo, umów podwykonawczych, najem pracowników, dostawy, etc.,
3) realizacja kontraktów na warunkach umownych FIDIC,
4) prowadzenie negocjacji, rokowań oraz rozmów handlowych z partnerami biznesowymi: inwestorem, generalnym wykonawcą, podwykonawcami, konsorcjantami, etc.
5) sporządzanie oświadczeń, wniosków, wystąpień oraz wszelkiej innej dokumentacji niezbędnej w toku realizacji inwestycji,
6) doradztwo w toku realizacji procesu inwestycyjnego,
7) obsługa roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji,
8) obsługa gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
9) zastępowanie Klientów przed sądami w procesach budowlanych.

Prawo pracy

1) sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, zakładowych aktów normatywnych (układów zbiorowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
2) reprezentowanie stron stosunku w postępowaniu sądowym,
3) obsługa prawna zrzeszeń i organizacji pracowników i pracodawców,
4) bieżące doradztwo na rzecz pracodawców i pracowników.
5) reprezentowanie Klientów przed Państwową Inspekcją Pracy

Samorząd terytorialny

1) doradztwo prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
2) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego,
3) obsługa organów jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, rady gminy, powiatu, sejmiki wojewódzkie, etc.),
4) opracowywanie i wdrażanie procedur w ramach organizacji urzędów,
5) zastępstwo prawne i procesowe jednostek samorządu terytorialnego,

Upadłości i restrukturyzacje

1) zastępstwo prawne i procesowe dłużników oraz upadłych,
2) doradztwo w sprawach z zakresu restrukturyzacji i upadłości,
3) sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania oraz innych pism procesowych,
4) analiza propozycji układowych i restrukturyzacyjnych.

Prawo autorskie oraz własność przemysłowa

1) sporządzanie umów przeniesienia praw autorskich oraz umów licencyjnych, doradztwo w zakresie osobistych i majątkowych praw twórcy,
2) zastępstwo procesowe w sprawach o ochronę praw własności intelektualnej.
3) doradztwo prawne w zakresie prawa własności przemysłowej (patenty, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz prawa pokrewne).
4) zastępstwo przed Urzędem Patentowym RP.

Odszkodowania komunikacyjne osobowe i majątkowe

1) reprezentacja przed towarzystwami ubezpieczeniowymi,
2) współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi,
3) zastępstwo przed sądami w sprawach o odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, ustalanie odpowiedzialności na przyszłość, etc.,
4) zabezpieczenie roszczeń.

Due diligence

1) wszechstronne badanie przedsiębiorstwa, nieruchomości czy zamierzenia inwestycyjnego pod względem kondycji finansowej, prawnej, podatkowej, rentowności oraz sytuacji rynkowej,
2) analiza ryzyk związanych z nabyciem przedsiębiorstwa oraz doradztwo w przedmiocie podjęcia decyzji o przystąpieniu do negocjacji,
3) zapewnienie współpracy z ekspertami: księgowymi, biegłymi rewidentami, specjalistami w zakresie rynku nieruchomości, doradcami podatkowymi,

Umowy handlowe

1) prowadzenie negocjacji i rokowań,
2) analiza ryzyk, kosztów oraz potencjalnych korzyści,
3) doradztwo w zakresie mechanizmów zabezpieczenia interesów Klienta,
4) reprezentowanie Klientów przy zawieraniu umów,
5) bogate doświadczenie w zakresie umów o roboty budowlane, umów o wykonanie zamówienia publicznego, umów o świadczenie usług marketingowych.

Postępowanie podatkowe, administracyjne i sądowo-administracyjne

1) zastępstwo procesowe Klientów przed organami administracji (państwowej oraz samorządowej), a także sądami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, podatków i opłat lokalnych
2) sprawy administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (zezwolenia, licencje, koncesje, w sprawy podatkowe)

Prawo farmaceutyczne

1) bieżąca obsługa prawna podmiotów z sektora farmaceutycznego,
2) reprezentowanie Klientów przed Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organami nadzoru farmaceutycznego,
3) sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu wprowadzania do obrotu leków i wyrobów medycznych,
4) doradztwo w zakresie prawa reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Spadki

1) sprawy o stwierdzenia nabycia spadku (na podstawie ustawy lub testamentu), w tym dziedziczenie gospodarstw rolnych,
2) pomoc przy sporządzaniu testamentów oraz wykładnia testamentów,
3) działy spadku,
4) obsługa procedur zabezpieczenia spadku i tworzenia spisu inwentarza,
5) zastępstwo procesowe w sprawach sprawy o zachowek,
6) sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia, odpowiedzialność za długi spadkowe,
7) sporządzanie umów dotyczących spadku – zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku.

Zastępstwo procesowe i windykacja należności

1) zastępowanie Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także organami egzekucyjnymi,
2) windykacja należności sądowa oraz pozasądowa,
3) uzyskiwanie zabezpieczenia roszczenia,
4) dochodzenie należności w postępowaniu karnym.

Zamówienia publiczne

1) analiza i ocena dokumentacji przetargowej dla osób zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego,
2) sporządzanie zapytań i wniosków o zmianę treści SIWZ, obniżenia wartości brzegowych opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i treści umowy.
3) ocena prawidłowości ofert,
4) doradztwo w zakresie korzystanie ze środków ochrony prawnej,
5) reprezentacja przed KIO i SO.
6) Doradztwo w zakresie przygotowywania postępowań przez zamawiających, w tym wymaganej dokumentacji
7) opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur udzielania zamówień nie objętych PZP oraz regulaminów komisji przetargowych,

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Porębski

  • Adres biura:
  • 81 - 383 Gdynia, ul. Żołnierzy I AWP 13
  • Adres rejestrowy:
  • 81 – 533 Gdynia, ul. Strzelców 14/35